Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności serwisu

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu trzebiechow.naszdps.pl

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z filią w Bełczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej trzebiechow.naszdps.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego trzebiechow.naszdps.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Żurawiecki, adres poczty elektronicznej dps@dps.trzebiechow.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie filia w Bełczu, Bełcze 19, 66-130 Bojadła.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie filia w Bełczu posiada jeden budynek, który znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej i prowadzą do niego cztery wejścia, z czego dwa dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Jedno z nich umiejscowione jest z boku budynku, po lewej stronie, natomiast drugie znajduje się z tyłu od strony parku.

Cały budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki, podjazdy oraz windę.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w filii w Bełczu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Imieniny

Zegar