Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności serwisu

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu trzebiechow.naszdps.pl

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej trzebiechow.naszdps.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego trzebiechow.naszdps.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Żurawiecki, adres poczty elektronicznej dps@dps.trzebiechow.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie posiada dwa budynki, a przy bramie portiernię. Pierwszy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego i mieści się w nim administracja. Do wejścia prowadzą schody, jednakże przed drzwiami jest domofon, z którego można skorzystać w celu wezwania pracownika.

Drugi budynek znajduje się naprzeciwko bramy i prowadzą do niego trzy wejścia. Cały budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki, podjazdy oraz windę.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze w prawym i lewym skrzydle.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Imieniny

Zegar