Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura przyjęcia do Domu

Czcionka:

 

 

 

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i Filii Bełcze 19.

 

 

Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego /opiekuna prawnego/ w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania i złożenie pisemnego wniosku.

Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty:

 1. wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 3. zaświadczenie lekarza psychiatry o zdolności lub braku zdolności do podejmowania decyzji,
 4. zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w Domu Pomocy Społecznej,
 5. opinia OPS dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce,
 6. decyzja emerytalno - rentowa lub przyznanie zasiłku stałego,
 7. pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub opiekuna prawnego na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub OPS ze świadczenia,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 9. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dotyczącego osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 10. opinia psychologa,
 11. aktualne wyniki badań lekarskich,
 12. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt,
 13. oświadczenie majątkowe.

​​Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala ospłatność za pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. 

Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi OPS.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DPS reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na rok 2021 zgodnie z ogłoszeniem Starosty Zielonogórskiego nr 1.2021 z dnia 25.01.2021 roku wynosi 4 439,64 zł.

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS. Decyzja wraz z dokumentacją zostaje przekazana do Dyrektora DPS.

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR powiadamia osobę ubiegającą lub rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia Dyrektor DPS wysyła zaproszenie do osoby, która ma zamieszkać w naszym Domu.

Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Zegar